८ वी विज्ञान (मराठी माध्यम)

Chapter Name Video Name Diksha Links Download
सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण जैवविविधता आणि वर्गीकरणाची आवश्यकता https://diksha.gov.in/play/content/do_3128736030894899201596  
सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण

सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण - नामकरण

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128736075453890561640  
बल व दाब बलाचे दैनंदिन जीवनातील महत्व https://diksha.gov.in/play/content/do_3128684476399042561616  
बल व दाब बलाचे प्रकार https://diksha.gov.in/play/content/do_31286152558428979213870  
बल व दाब जडत्व https://diksha.gov.in/play/content/do_31286153623057203213915  
बल व दाब दाब म्हणजे काय? https://diksha.gov.in/play/content/do_31286152885784576013898  
बल व दाब द्रवांमधील दाब https://diksha.gov.in/play/content/do_31286153110103654413901  
बल व दाब प्लावक बल https://diksha.gov.in/play/content/do_31286153210762854413880