८ वी गणित (मराठी माध्यम)


Chapter Title Diksha Links
समांतर रेषा आणि छेदिका छेदणाऱ्या आणि समांतर रेषा https://diksha.gov.in/play/content/do_31286012901167104013343
समांतर रेषा आणि छेदिका दोन समप्रतलीय रेषांना छेदणारी छेदिका छेदणाऱ्या आणि समांतर रेषा https://diksha.gov.in/play/content/do_31286013077711257613288
समांतर रेषा आणि छेदिका संगत कोनांची संकल्पना https://diksha.gov.in/play/content/do_31286013300976844813347
समांतर रेषा आणि छेदिका आंतरव्युत्क्र्म कोनांची संकल्पना https://diksha.gov.in/play/content/do_31286013566033920013290
समांतर रेषा आणि छेदिका छेदिकेच्या एकाच बाजूकडील अंतर्गत कोनांची संकल्पना https://diksha.gov.in/play/content/do_31286013673057484813348
समांतर रेषा आणि छेदिका बाह्य व्युत्क्र्म कोनांची संकल्पना https://diksha.gov.in/play/content/do_31286013913817088013349
समांतर रेषा आणि छेदिका दिलेल्या रेषेच्या बाहेरील बिंदुमधून समांतर रेषा काढणे https://diksha.gov.in/play/content/do_31286014889109094413291
समांतर रेषा आणि छेदिका दिलेल्या अंतरावर समांतर रेषा काढणे https://diksha.gov.in/play/content/do_31286015201045708813352