७ वी गणित (मराठी माध्यम)


Chapter Title Diksha Links
मसावि - लसावि मसावि https://diksha.gov.in/play/content/do_31286297692781772814920
मसावि - लसावि लसावि https://diksha.gov.in/play/content/do_31289482171515699214755
पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार पूर्णांक संख्या – गुणाकार व भागाकार https://diksha.gov.in/play/content/do_31291537990853427219711
पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार पूर्णांक संख्या – बेरीज व वजाबाकी https://diksha.gov.in/play/content/do_31291537916158771219710
कोनदुभाजक व लंबदुभाजक कोनदुभाजक व लंबदुभाजक https://diksha.gov.in/play/content/do_3129621071781068801228