१० वी भूगोल (मराठी माध्यम)


Chapter

Title

Diksha Links

Download

क्षेत्रभेट

क्षेत्रभेट

https://diksha.gov.in/play/content/do_3126731672038113281819

Download

स्थान विस्तार

स्थान विस्तार

https://diksha.gov.in/play/content/do_3126731751700971521838

Download

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली - भाग १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268245948749414414042

Download

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली - भाग 2

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268247186857984014200

Download

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली - भाग ३

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268306752945356814276

Download

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली - भाग 4

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268307571749683214287

Download

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली

प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली - भाग ५

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268247688554086414208

Download

हवामान

हवामान भाग १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31267950320395059212917

Download

हवामान

हवामान भाग २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31267951914784358412923

Download

नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31257903878933708827260

Download

नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31257904335137996827262

Download

लोकसंख्या

लोकसंख्या १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31257904615197900817464

Download

लोकसंख्या

लोकसंख्या २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31257904822174515227265

Download

मानवी वस्ती

मानवी वस्ती १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31257904987924889617468

Download

मानवी वस्ती

मानवी वस्ती भाग २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31267960838071091213113

Download

अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय - भाग १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31267826067689472012579

Download

अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय - भाग २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31267825522651955212463

Download

अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय - भाग ३

https://diksha.gov.in/play/content/do_31267894446773043212977

Download

पर्यटन वाहतूक आणि संदेशवहन

पर्यटन वाहतूक आणि संदेशवहन 1

https://diksha.gov.in/play/content/do_31257905160380416027268

Download

पर्यटन वाहतूक आणि संदेशवहन

पर्यटन वाहतूक आणि संदेशवहन 2

https://diksha.gov.in/play/content/do_31257905768884633617475

Download